Yatay Geçiş Başvuruları

6 Eylül, 21:33

Kurumlar Arası Yatay Geçiş Koşulları:
1-) Başvuran öğrencinin kayıtlı olduğu bölüm/programda bitirmiş olduğu dönemlere 
ait genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 60 veya 4 üzerinden en az 2,00
olması gerekir. 
2-) 1. maddedeki başarı şartını sağlayamayan ancak merkezi yerleştirme puanı geçiş 
yapmak istenilen diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olan 
öğrenciler yatay geçiş başvurusu yapabilir. Bu şekilde başvuran öğrencilerin 
başvuruları, sadece başvuran adayların yerleştirmesi bittikten sonra boş kontenjan 
olması halinde değerlendirilir.
3) Ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma 
programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarı yılına yatay geçiş yapılamaz.
4) İkinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş 
yapılabilinir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından 
bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci 
öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler.
5) Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık ve uzaktan öğretim diploma 
programlarına yatay geçiş yapılabilir. Açık veya uzaktan öğretimden örgün öğretim 
programlarına yatay geçiş yapılabilmesi için, öğrencinin öğrenim görmekte olduğu 
programdaki genel not ortalamasının 100 üzerinden en az 80 olması veya kayıt 
olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanının, geçmek istediği diploma programının o 
yılki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekir. 
6) Birinci veya ikinci diploma programlarından açık veya uzaktan eğitim veren 
diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak geçiş yapan öğrenciler geçtikleri 
programın ücretini öderler. 
7) Yabancı Dil Zorunlu Hazırlık Sınıfı bulunan diploma programlarına yatay geçiş için, 
İngilizce hazırlık sınıfı okumuş veya muaf olmak; hazırlık sınıfı okumayanların Düzce 
Üniversitesi Yabancı Diller Bölümünün yapacağı yabancı dil yeterlilik sınavından 
başarılı olmak ya da ulusal veya uluslararası geçerliliği olan yabancı dil sınavlarından 
100 üzerinden en az 60 puan veya muadili puan almış ve başvuru sırasında 
belgelememiş olmak gerekir.
8) Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil 
etmez. 
9) Aynı birimin sadece bir örgün öğretim programına, varsa bununla birlikte ikinci 
öğretim programına da başvuru yapılabilir.
10) Kurumlar arası yatay geçişler ancak aynı düzeydeki (ön lisans veya lisans 
diploma programları) eşdeğer diploma programları (isimleri aynı olan veya ilgili 
yönetim kurulları tarafından içeriklerinin en az yüzde sekseni aynı olduğu tespit edilen 
diploma programları) arasında yapılabilir.
11) Öğrencinin yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için disiplin cezası almamış 
olması gerekir.
Kurumlar arası yatay geçişler ve bunlara ilişkin işlem ve hükümler “Düzce 
Üniversitesi Kurum İçi ve Kurumlar Arası Yatay Geçiş Esaslarına İlişkin 
Yönergesi” kapsamında yapılır. 
Başvuru Evrakları :
1-) Dilekçe
2-) Transkript (onaylı)
3-) Ders İçerikleri (onaylı)
4-) Disiplin Cezası Almadığına Dair Belge5-) Gerekli ise; merkezi sınav sonuç belgesi, hazırlık sınıfı okuduğuna dair belge, ilk yüzde ona girdiğine daire belge vb.
5-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
6-) 1 vesikalık fotoğraf

Başvuru Yeri : Posta yoluyla başvuru kabul edilmemektedir.

Kurumlar arası yatay geçiş yapmak istenilen birimin Dekanlığına/Müdürlüğüne 

Başvuru Tarihleri :
01 Ağustos – 14 Ağustos 2013 
 

×